Förslag till nya föreskrifter för väg E10.01, Norrbottens län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/24575, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.