Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Kronobergs län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/4780, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.