Förslag till nya föreskrifter för väg E45, Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2019/36006, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Väg E45