Förslag till nya föreskrifter om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Rubricerade ärende, ert diarienummer FI Dnr 18-21224, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, såvitt Regelrådet kan se, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.