Förslag till nya föreskrifter om ersättningar för trafikeftersök och uppdrag att avliva vilt

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.