Förslag till nya föreskrifter om gruv- och borrhålskartor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 37-1630/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.