Yttrande över förslag till nya föreskrifter för Kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten samt Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Remissen innehåller föreslag till nya föreskrifter för Kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2022:X) samt Miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2022:Y). I sak innebär de föreslagna föreskrifterna bland annat ett tydligare fokus på riskbedömning, med målet att det riskbaserade arbetssättet ska få större genomslag i kommande förvaltningscykler. Ett tydligt riskbaserat arbetssätt för grundvattenförvaltning innebär, enligt förslagsställaren, ett ökat... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-for-kartlaggning-riskbedomning-och-klassificering-av-status-for-grundvatten-samt-miljokvalitetsnormer-for-grundvatten/

Förslag till nya föreskrifter om gruv- och borrhålskartor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 37-1630/2020, har remitterats till Regelrådet.   Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Sveriges geologiska undersöknings förslag till ändring i föreskrifter om gruv- och borrhålskartor

Regelrådet kan efter att ha jämfört myndighetens nuvarande föreskrifter samt Statens industriverks kungörelse angående gruv- och borrhålskartor med föreslagen författningstext, konstatera att förslaget avser krav på innehåll i gruv- respektive borrhålskartor och att förslaget innehåller en anpassning till teknikutvecklingen, så att det uttryckligen står att kartorna ska lagras digitalt. Regelrådet kan även konstatera att en del av de detaljerade krav... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-sveriges-geologiska-undersoknings-forslag-till-andring-i-foreskrifter-om-gruv-och-borrhalskartor/

Förslag till ändringar i SGU:s föreskrifter (2006:2) om övervakning av grundvatten och redovisning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Alla nyheter