Förslag till nya föreskrifter om hastighets begränsning på väg E14 i Västernorrlands län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.