Förslag till nya föreskrifter om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag