Förslag till nya föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.7.16-19019/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att konsekvensutredningen i allt väsentligt överensstämmer med den som tidigare remitterats och som Regelrådet den 19 februari 2020 yttrat sig över (vårt diarienummer RR 2020-26, ert diarienummer 5.7.16-19019/2020). Regelrådet konstaterar vidare att det kompletterande förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.