Förslag till nytt ämne – artificiell intelligens – i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag