Förslag till revidering av beslut och skötselplan för naturreservatet Stensjöflon, Sollefteå kommun

Beslut om bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter utgör enligt Regelrådets uppfattning inte utfärdande av författning i regeringsformens mening (jfr Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, tredje upplagan, Juristförlaget i Lund, 1999, s. 42). Länsstyrelsens förslag omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.