Förslag till samlade och konsoliderade föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Förslag till samlade och konsoliderade föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen Rubricerade ärende, diarienummer 2011/4330 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.