Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare (SKSFS 2014:12)

Remissen innehåller förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd för skogsbruksåtgärder

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd till 12 kap. 6 § miljöbalken.

Regelrådet yttrar sig inte över allmänna råd.

I sak innebär förslaget ett tydliggörande av de verksamheter eller åtgärder som myndigheten bedömer är av det slaget att de alltid ska anmälas för samråd. Det är åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön och där verksamhetsutövaren vanligtvis behöver vidta försiktighets- eller skyddsåtgärder för att minska risken för att skada på naturmiljön uppstår. Av föreskrifterna framgår även vilka ytterligare uppgifter en anmälan ska innehålla, dvs. uppgifter utöver en beskrivning av den planerade åtgärden och en karta.

Yttrande över Återremittering av konsekvensutredning av förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter beträffande

• anläggning av skog på produktiv skogsmark (2 kap.),

• avverkning av skog på produktiv skogsmark och åtgärder på skogliga impediment (3 kap.),

• krav på tillstånd till avverkning m.m. i fjällnära skog och samråd inom renskötselns åter-runt-marker (4 kap.) samt

• hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen (7 kap.).

I sak innebär de ändrade föreskrifterna bland annat sänkta krav på minsta antal huvudplantor vid anläggningsskedet, att förbudet att använda contortatall och nuvarande föreskrifter om högsta godtagbara luckighet i en föryngring tas bort och att det införs bestämmelser om att främmande trädarter inte ska användas i eller intill känsliga landmiljöer.

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd. Dessa uttalar sig Regelrådet inte om. Eftersom ärendet har varit föremål för ett tidigare yttrande fokuserar Regelrådet i detta yttrande framför allt på de delar i konsekvensutredningen som befanns bristfälliga i det tidigare yttrandet.

Förslag till ändring av föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-2262, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen

Förslaget avser ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och innebär att reglerna om särskilda bekämpningsåtgärder mot granbarkborre även ska gälla i Essunga och Grästorps kommuner i Västra Götalands län, i Degerfors, Karlskoga, Nora, Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner i Örebro län samt i Stockholm, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län. Förslaget innebär också att de områden som är belägna i Norrland inte längre ska omfattas av föreskrifterna.

Detta innebär vidare att utöver de ordinarie regler om att högst fem skogskubikmeter rått barrvirke av tall och gran får lämnas kvar inom ett hektar gäller inom bekämpningsområde att av denna volym får högst tre skogskubikmeter råa granar, som skadats genom storm, snöbrott eller liknande, lämnas kvar.
Det betyder att tillåten mängd granvirke som får lämnas kvar minskas.

Skogsstyrelsen ges möjlighet att förelägga om att inom viss tidpunkt avverka och transportera bort insektsangripna råa granar. Skogsstyrelsen får möjlighet att besluta om att avverkningar ska ske på en sådan tid eller sådant sätt som inte försvårar bekämpningen.

Yttrande över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen

Remissen innehåller förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen.

I sak innebär förslaget att de bestämmelser avseende bekämpning av granbarkborre som gäller för delar av Gävleborgs län idag också ska gälla för delar av Götaland. Skillnaderna i regler för de tillkommande områdena anges i huvudsak vara följande. Ordinarie regler innebär att högst 5 skogskubikmeter rått barrvirke av tall och gran får lämnas kvar inom ett hektar. Inom ett bekämpningsområde gäller därutöver att av denna volym får högst 3 skogskubikmeter råa granar lämnas kvar. Särskilda bestämmelser gäller också om tidpunkt för borttransport av rått granvirke till terminal eller skogsindustri, alternativt att virket då senast görs otjänligt som yngelmaterial. Det finns en möjlighet att förelägga om att avverka och transportera bort insektsangripna råa granar och det anges att avverkningen i de aktuella områdena ska utföras så att bekämpningen inte försvåras. Det anges också finnas en möjlighet till beslut att avverkning ska ske på sådan tid eller sådant sätt som inte försvårar bekämpningen. Därutöver innehåller ändringsförslaget ändring av de geografiska begreppen socken och församling till distrikt. Detta anges vara en anpassning till gällande bestämmelser om geografisk indelning av landet och innebär ingen förändring i sak av föreskrifterna.

Yttrande över Skogsstyrelsens remiss Föreskrifter för anläggning av skog

Remissen innehåller Skogsstyrelsens förslag till ändringar i skogsvårdsförfattningarna.

I skogsvårdslagen (1979:429) föreslås följande:

I 5 § finns regler om när ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark, vilket ska göras enligt vissa i lagen angivna särskilda fall. Enligt nu gällande regler kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om undantag från första och andra styckena för att möjliggöra försöksverksamhet eller även, det nya föreslagna tillägget, för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden. Enligt nu gällande regler anges att Skogsstyrelsen i särskilda fall får medge undantag från första och andra styckena, det föreslås nu ett tillägg att sådana undantag får förenas med villkor.

I 6 § finns regler om att vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt. I denna paragraf föreslås samma tillägg som avseende 5 §.

Det föreslås en ny 7a § om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som avses med främmande trädarter.

I 20 § finns regler om att innan avverkning sker inom renskötselns året-runt-marker ska berörd sameby beredas tillfälle till samråd. Här föreslås ett tillägg att sådant samråd ska ske även innan återväxtåtgärder vidtas.

I skogsvårdsförordningen (1993:1096) föreslås följande.

I 7 § finns regler om vad Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om. I p. 4 regleras om vilka undantag Skogsstyrelsen får meddela, i denna del föreslås ett tillägg av möjligheten till undantag för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden.

I 9 § anges att endast i undantagsfall får främmande trädarter användas som skogsodlingsmaterial. Det föreslås att främmande trädarter får användas som skogsodlingsmaterial med försiktighet och i begränsad omfattning. Vidare föreslås ett bemyndigande till Skogsstyrelsen som ska få meddela föreskrifter om vad som avses med främmande trädarter.

I 24 § finns ett bemyndigande till Skogsstyrelsen att de får meddela föreskrifter om samråd med berörd sameby före annan avverkning inom renskötselns året-runt-marker än sådan röjning eller gallring som främjar skogens utveckling och, det föreslagna tillägget, före återväxtåtgärder vidtas.

I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen föreslås följande:

I 2 kap. 1 § 1 st. görs en redaktionell ändring av ordvalet villkoret till ordvalet bestämmelserna. Vidare föreslås att bestämmelserna i 5 § 1 och 2 st. i skogsvårdslagen inte ska gälla för mark närmare än 15 meter från jordbruksmark.

I 2 kap. 2 § anges i nu gällande regler att längsta tillåtna tid för att få ett tillfredsställande plantuppslag genom naturlig föryngring är i södra Sverige, utom Gotland, 5 år räknat från det år då skyldigheten att anlägga ny skog uppkom. Detta föreslås ändrat till 7 år.

I 2 kap. 5 § anges i nu gällande regler att vid anläggning av ny skog ska sådana trädslag användas som med hänsyn till växtplatsens förutsättningar kan ge en tillfredsställande virkesproduktion. Det föreslås ett tillägg avseende att om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge undantag från första stycket.

I 2 kap. 6 § anges enligt nu gällande regler att vid senaste tidpunkt för hjälpplantering ska det i beståndet finnas minst så många huvudplantor som behövs för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet. Det föreslås en ändring i denna del att när plantbeståndet uppnår 1,3 meter i genomsnitt ska det i beståndet finnas så många huvudplantor som behövs för att trygga återväxten.

I 2 kap. 9 § finns regler om att när tallskog, granskog eller björkskog anläggs, ska det vid senaste tidpunkt för hjälpplantering finnas minst så många huvudplantor som anges i tabell 1 i bilaga 2. Detta föreslås ändrat till att när barrskog eller björkskog anläggs, ska det när plantbeståndet uppnår 1,3 meter, 5 meter och 10 meter i genomsnitt finnas minst så många huvudplantor som anges i tabell 1 i bilaga 2.

 

I 2 kap. 10 § föreslås en ändring i och med att förslagsställaren, som framgår vid 9 § i punkten ovan, ändrar tallskog och granskog till barrskog, samt ändrar tall och gran till barrträd.

I 2 kap. 26 a § föreslås att bestämmelserna i 23-26 §§ inte ska gälla poppel eller hybridasp.

I 2 kap. 27 § finns i gällande reglering ett krav på att skogsmarkens ägare i förväg ska anmäla till Skogsstyrelsen när ägaren avser att använda skogsodlingsmaterial av främmande trädarter på en areal om minst 0,5 hektar. Formuleringen i förväg föreslås ändrad till minst 6 veckor innan användningen påbörjas. Vidare föreslås krav på vad anmälan ska innehålla – en karta som visar var användningen ska ske samt uppgifter om berörd fastighets beteckning, fastighetsägare och vilket skogsodlingsmaterial som ska användas. Vidare föreslås att anmälan inte behöver göras om anmälan för samråd beträffande användningen har gjorts enligt
12 kap. 6 § miljöbalken.

Det föreslås en ny paragraf, 2 kap. 27a §, där det anges att med inhemska avses de arter som anges i bilaga 5. Övriga arter och artificiella hybrider betraktas, vid tillämpningen av föreskrifterna, som främmande.

I 2 kap. 28 § finns vissa regler kring när contortatall inte får användas för skogsodling. Det föreslås nu att Skogsstyrelsen får medge undantag om det finns särskilda skäl.

I 4 kap. 2 § finns regler om när samråd måste ske med berörd sameby innan föryngringsavverkning eller avverkning för byggande av skogsbilväg behöver påbörjas inom renskötselns året-runt-marker. Samrådet ska omfatta avverkningen med efterföljande skogsvårdsåtgärder. Det föreslås ett tillägg med en specificering av vad som avses med skogsvårdsåtgärder – såsom markberedning, skyddsdikning, anläggning av ny skog och val av trädart. Vidare föreslås att om skogsvårdsåtgärder avses ske på annat sätt än som tidigare samråtts om ska nytt samråd ske innan åtgärderna vidtas.

I 7 kap. 7 a § föreslås att främmande trädarter ska användas med försiktighet intill känsliga miljöer.

I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2013:3) om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder föreslås följande ändringar:

Det föreslås ett tillägg och ändrade ordval avseende åtgärder som föranleder anmälningsskyldighet till Skogsstyrelsen. I nu gällande 1 § anges att enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) ska åtgärder och verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd. Vidare anges att i 4-10 §§ i föreskrifterna anges åtgärder och verksamheter av olika slag som till sin natur är sådana att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och därför alltid ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen. I denna del föreslås ordvalen ”riskerar att väsentligt ändra” ändrade till ”kan medföra skada”. Vidare föreslås ett tillägg av en ny 11 § som också föranleder sådant samråd.

Det föreslås en ny 11 § med innehåll att användning av främmande trädarter som kan innebära en risk för fröspridning till känsliga miljöer ska anmälas för samråd. Vidare anges att med känsliga miljöer avses nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, områden som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken, registrerade nyckelbiotoper, alvarmarker och sanddynsområden. Slutligen föreslås att av anmälan ska det framgå vilken trädart som är tänkt att användas.

Skogsvårdsstyrelsens förskrifter till 29 § skyddsåtgärder, i skogsvårdslagen

Regelrådet har inte möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till omtryck av föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Remissen innehåller förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Det anges att Skogsstyrelsen handlägger och beslutar om två skogliga nationella stöd, natur- och kulturvårdande åtgärder i skogsbruk (Nokås) och Ädellövskogsbruk och att dessa regleras genom förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens förslag om uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen

Rubricerat ärende, diarienummer 2016/554, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse att Regelrådet yttrar sig över remissen.

 

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2014:12) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Förslaget avser den inrättade gemensamma inlämningsfunktionen för skogsägare, där ärenden kan inledas med myndigheten om avverkan med mera samt om anmälan om samråd. Skogsstyrelsen föreslår nu att inlämningsfunktionen ska utökas, så att även ärenden beträffande avverkning av fjällnära skog samt ansökan om tillstånd till avverkning av ädellövskog omfattas. När det gäller ärenden som länsstyrelsen ska handlägga tillkommer genom förslaget tre ärendetyper som rör markavvattning. Ärenden får inledas genom Skogsstyrelsens webbplats Mina sidor, liksom genom särskilda planeringssystem med koppling till eAvverka genom en ny tjänst som utvecklas hos Skogsstyrelsen.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Remissen innehåller förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096).

I föreskrifterna föreslås en sänkning av lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i de fyra nordligaste länen med 5-10 år beroende på ståndortsindex. Detta uppges medföra att lägsta tillåtna ålder för bestånd med samma ståndortsindex blir densamma i hela landet.

I föreskrifterna föreslås vidare ett tillägg att när markberedning utförs får den inte vara mer ingripande än vad som behövs för att trygga tillfredsställande återväxt genom att den andel av markytan som påverkas av markberedning begränsas och djupa sår undviks. Det föreslås även ett förtydligande om när samebyar behöver beredas tillfälle till samråd inom renskötselns året-runt-marker.

I skogsvårdsförordningen (1993:1096) föreslås ett förtydligande om vad som avses med skyddsdikning.

 

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen har erhållit bemyndigande att meddela föreskrifter som innebär att förenklingar kan genomföras om undantag från tillåtna avverkningsformer. Detta undantag gäller avverkning på mark som disponeras av universitet, högskola eller annan forskningsinstitution under en tid av minst tio år för vetenskapliga ändamål. Vidare gäller samma undantag även avverkning för annan försöksverksamhet om försöket dokumenteras i en försöksplan och har vetenskaplig och samhällelig relevans. Om försöket omfattar mindre än fem hektar produktiv skogsmark föreslås att det får dokumenteras i en enkel försöksplan.

Det föreslås även ändringar i föreskrifter om avverkningsanmälan som avser att ersätta en ansökan om undantag från tillåtna avverkningsformer.

Vidare föreslås ändringar i föreskrifter om undantag från lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning och om undantag från hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

 

 

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till upphävande av föreskrifter (SKSFS 2012:1) om stöd till insatser på skogsområdet

Enligt remissen har regeringen aviserat att stöd enligt förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet kommer att avslutas ett år tidigare. Stödet var avsett att vara i kraft under fyra år under perioden 2012-2015. Stöd kommer därför sannolikt inte att kunna beviljas efter årsskiftet. Stödet betalas ut i förskott. Sökandena får 1 – 3 år på sig att genomföra åtgärden. En slutrapport ska skickas till Skogsstyrelsen när åtgärden utförts. Om rapporten inte blir godkänd kan det bli fråga om återkrav. Skogsstyrelsen uppger att efterarbete kommer att pågå t.o.m. 2017. Det finns därför behov av övergångsregler. Regeringen förväntas upphäva förordningen inom kort. Skogsstyrelsens föreskrifter måste upphävas innan förordningen upphävs då Skogsstyrelsens mandat att föreskriva därmed försvinner.

Kanslisvar avseende Skogsstyrelsens förslag om upphävande av föreskrifter om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk (SKSFS 2008:3), föreskrifter om stöd för åtgärder för att bevara och utveckla skogens mångfald (SKSFS 2008:7) och föreskrifter om stöd för att öka arealen ädellövskog (SKSFS 2008:6)

Remissen är föranledd av att landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 upphör. Skogsstyrelsens föreskrifter förlorar därmed sin relevans. Regelrådet yttrar sig därför inte över ärendet.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Remissen avser förslag till föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med länsstyrelserna utveckla en gemensam inlämningsfunktion i syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för skogsägaren samt en effektivare förvaltning hos myndigheterna med utgångspunkt i förordningen (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Skogsstyrelsen får, efter överenskommelse med andra berörda myndigheter, i förevarande fall länsstyrelserna, meddela föreskrifter om vilka ärenden som får inledas genom den gemensamma inlämningsfunktionen, 3 § förordningen om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Det är frivilligt att använda inlämningsfunktionen. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att ange vilka ärenden som får inledas genom inlämningsfunktionen, för de aktörer som väljer att använda den.

De nu föreslagna föreskrifterna avser en första begränsad version av inlämningsfunktionen med faktiska ärenden (en s.k. beta-version). Inlämningsfunktionen kan endast användas genom Skogsstyrelsens tjänst Mina sidor. Samtliga kategorier skogsägare har möjlighet att använda Mina sidor. Inlämningsfunktionen begränsas avseende ärendetyper som Skogsstyrelsen ska handlägga till anmälan om avverkning m.m. och anmälan om samråd. Vad gäller ärendetyper som länsstyrelserna ska handlägga begränsas tillämpningen till fornlämningar.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om virkesmätning

Skogsstyrelsen föreslår nya föreskrifter som en följd av förslaget om ny virkesmätningslag (prop. 2013/14:177). Med virkesmätning avser bestämmande av virkets kvantitet och lämplighet för avsedd användning. Den föreslagna regleringen syftar till att vederlagsgrundande virkesmätning ska utföras korrekt för att ge köpare och säljare mer jämbördiga möjligheter att bedöma rimligt vederlag för försålt virke. Den nu gällande virkesmätningslagen från 1966 omfattar endast timmer av barrträd och massaved. I den angivna propositionen föreslås den nya lagen omfatta samtliga trädslag, virkessortiment och användningsområden. Det innebär en utökning så att även bl.a. primärt skogsbränsle och lövtimmer omfattas av reglerna. Med primärt skogsbränsle menas toppar, grenar, rundvirke och stubbar. I föreskrifterna regleras bl.a. en ny obligatorisk egenkontroll, noggrannheten i virkesmätningen, mätmetoder, egenkontroll av utförd mätning samt definition av småskalig förädling.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

I remissen föreslås omtryck av föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Skogsstyrelsen handlägger och beslutar om två skogliga nationella stöd, Nokås (natur- och kulturvårdande åtgärder i skogsbruket) och Ädellövskogsbruk. Stöd för Nokås får inte lämnas till åtgärder som krävs enligt lag och inte heller till åtgärder som av olika orsaker ändå kommer att utföras. Syftet med Nokås är att främja åtgärder som bevarar eller utvecklar skogens natur- och kulturmiljövärden samt rekreation och landskapsbild. Stödet till Ädellövskogsbruket kan användas till åtgärder som bevarar befintlig areal ädellövskog och säkrar att marken förblir ädellövskog. De föreslagna föreskrifterna syftar till att förtydliga och förenkla arbetet för både stödsökande och handläggningen av stöden.

Genom förslaget kompletteras föreskrifterna så att stöd även ska kunna lämnas för anläggning av ädellövskog på mark som tidigare inte varit ädellövskog. Anledningen är att åtgärden från och med 2014 inte längre kan sökas inom Landsbygdsprogrammet (LBP) och Öka arealen ädellövskogsbruk. I övrigt föreslås att stöd även fortsättningsvis kan ges för samma åtgärder som tidigare. I remissen föreslås ett tak för högsta beviljade stödbelopp på 800 000 kr för att mindre fastigheter inte ska missgynnas om ett antal ansökningar med höga stödbelopp beviljas med hänsyn till begränsad budget. Minskning föreslås av den fasta ersättningen för nedtagning av stängsel från 25 till 20 kr per löpmedel eftersom den högre summan har visat sig vara för generös. Krav på gränsbelopp föreslås på en minsta höjning av stödbeloppet för att kunna medge omprövning på grund av ökade kostnader. Gränsbeloppet har tillämpats som praxis och för Ädellövskogsbruk sänkts gränsen jämfört med praxis. Återinförande föreslås av tidigare bestämmelse att det är kostnadsnivå då stödet beviljas som gäller för att eliminera risken att det beviljade stödet kan användas för oseriös prissättning i samband med utbetalning. För att öka nyttan med stöden föreslås också förtydligande av prioriterade åtgärder. Vidare föreslås kompletteringar som tillägg i befintliga paragrafer och nya paragrafer för att öka tydligheten och förutsägbarheten.

Remissvar över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Skogsstyrelsens remiss över förslag om ändring i föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter