Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog

Sammantagen bedömning Skogsstyrelsen remitterade den 7 juli 2023 Regelrådet separat och i ett tidigt skede i detta föreskriftsarbete. Regelrådet yttrade sig över remissen vid sammanträde den 16 augusti 2023, se ärendenummer RR 2023-184. Regelrådet har bedömt att konsekvensutredningen uppfyller kraven, såväl i samtliga delaspekter som i dess helhet. Skogsstyrelsen genomför nu den ordinarie remissrundan av ärendet, och Regelrådet vidhåller sin... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skogsstyrelsens-forslag-till-foreskrifter-om-forebyggande-av-vaxtskadegorare-for-skydd-av-skog-2/

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd för skogsbruksåtgärder

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gällerförslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, påverkan på berörda företags administrativa kostnader och påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag är... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skogsstyrelsens-forslag-till-andring-i-foreskrifter-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-for-skogsbruksatgarder/

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog. Förslaget innebär att nuvarande regler om åtgärder mot skadliga insekter i 6 kap Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen upphävs och ersätts med nya föreskrifter som meddelas med stöd av de nya bemyndigandena i växtskyddslagen (2022:725) samt växtskyddsförordningen (2022:795). Av det nya bemyndigandet i 2 kap.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skogsstyrelsens-forslag-till-foreskrifter-om-forebyggande-av-vaxtskadegorare-for-skydd-av-skog/

Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare (SKSFS 2014:12)

Remissen innehåller förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Alla nyheter