Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare (SKSFS 2014:12)

Remissen innehåller förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd för skogsbruksåtgärder

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd till 12 kap. 6 § miljöbalken. Regelrådet yttrar sig inte över allmänna råd. I sak innebär förslaget ett tydliggörande av de verksamheter eller åtgärder som myndigheten bedömer är av det slaget att de alltid ska anmälas för samråd. Det är åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön och där verksamhetsutövaren vanligtvis... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-anmalningsskyldighet-for-samrad-for-skogsbruksatgarder/

Yttrande över Återremittering av konsekvensutredning av förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter beträffande • anläggning av skog på produktiv skogsmark (2 kap.), • avverkning av skog på produktiv skogsmark och åtgärder på skogliga impediment (3 kap.), • krav på tillstånd till avverkning m.m. i fjällnära skog och samråd inom renskötselns åter-runt-marker (4 kap.) samt • hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen (7 kap.). I sak innebär... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-aterremittering-av-konsekvensutredning-av-forslag-till-skogsstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-till-skogsvardslagen-2/

Förslag till ändring av föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

  Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-2262, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter