Förslag till sänkta avgifter för Företagsanvändare

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författning, varför det faller utanför Regelrådets kompetens att yttra sig. Regelrådet kan därför inte avge något yttrande i ärendet.