Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.17-00572/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.