Förslag till Trafikverkets föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:152) om hastighetsbegränsning på väg 55 i Södermanlands län

Förslag till Trafikverkets föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:152) om hastighetsbegränsning på väg 55 i Södermanlands län Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2011/67456, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.