Förslag till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet förutsätter att kommande författningsförslag på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.

Det bakomliggande förslaget

Förslag