Förslag till upphävande av föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.