Förslag till upphävande av föreskrifter om fartbegränsning i vattenområde mellan Hälsö och Björkö i Öckerö kommun

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag