Förslag till upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för utsäde

Rubricerade ärende, 53-12190, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.