Förslag till upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Remissen innehåller endast förslag till upphävande av allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.