Förslag till upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1994:5) om tillsyn och om olycksrapportering i anslutning till lagen (1998:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.