Förslag till upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.