Förslag till utvidgning av Gammtrattens samt Västanåhöjdens naturreservat

Rubricerade ärenden, diarienummer 511-18420-06 och 511-3184-02, har remitterats till Regelrådet. De föreslagna ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i dessa ärenden.