Förslag till Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/00129/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.