Försvarsdepartementets departementsskrivelse angående kompletterande bestämmelser till EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39)

Såvitt kan bedömas är förslaget i allt väsentligt en direkt följd av en EU-förordning som i sin tur är direkt tillämplig i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.