Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över EU:s cyberhetssäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Cybersäkerhetsutredningen föreslår kompletterande nationella bestämmelser till förordning (EU) 2019/881 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (cybersäkerhetsakten) i en ny lag och förordning. Försvarets materielverk (FMV) föreslås utses till nationell myndighet och tillsynsmyndighet för cybersäkerhetscertifiering och det nationella certifieringsorganet vid myndigheten, CSEC, föreslås som ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse. FMV ska fullgöra de uppgifter som följer av EU-förordningen, däribland tillsyn. Myndigheten ska behandla klagomål som rör utfärdade EU-försäkran om överensstämmelse eller europeiska cybersäkerhetscertifikat. Myndigheten ska också kontrollera att tillverkare eller leverantörer som genomför självbedömning av överensstämmelse av IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer fullgör sina skyldigheter och att ett europeiskt cybersäkerhetscertifikat som utfärdas överensstämmer med kraven i den europeiska ordningen för cybersäkerhetscertifiering. Myndigheten ska även bistå det nationella ackrediteringsorganet (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac) med övervakning och kontroll av verksamhet som bedrivs av organen för bedömning av överensstämmelse. Utredningen föreslår att sanktionsavgifter, lägst 10 000 kronor och högst 15 miljoner, får påföras den som utfärdar en EU-försäkran om överensstämmelse utan att fastställda krav på cybersäkerhet är uppfyllda, lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter vid ansökan om certifiering, underlåter att informera om sårbarheter och oriktigheter eller att lämna kompletterande säkerhetsinformation. FMV får vidare meddela de föreskrifter som behövs. Det föreslås även en ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Den nya lagen och övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2021.

Yttrande över Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

I remissen ingår förslag till lag om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret och förslag till ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Vidare ingår ett alternativt förslag till ändring i kommunallagen (2017:725). Det ingår också förslag till förordning om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret och till ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det anges gälla hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från staten. Det införs också en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet. Därutöver föreslås att staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen. Den utökade möjligheten avser bland annat att länsstyrelsen ska kunna ingripa mot kommunala beslut att anta, upphäva eller ändra detaljplan eller områdesbestämmelser även i fall då det kommunala beslutet kan antas innebära att totalförsvarets intressen påtagligt motverkas i något annat avseende än att ett utpekat riksintresse (för försvaret) tillgodoses.

Yttrande över betänkandet Genomförandet av Seveso III-direktivet (SOU 2014:17)

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till hur svensk rätt ska genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU, det s.k. Seveso III-direktivet. De huvudsakliga förändringarna i förhållande till det tidigare direktivet gäller dels dess anpassning till EU:s förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, den s.k. CLP-förordningen, dels de ändringar som gjorts för att uppfylla kraven i Århuskonventionen. Regelrådet har tidigare yttrat sig över betänkandet Utredningen om en effektiv Seveso-lagstiftning, SOU 2013:14, vårt diarienummer N 2008:5/2013/151.

Utredningen föreslår en ny Sevesoförordning, förordning (2015:XX) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den nya förordningen syftar till att underlätta för de som har att tillämpa reglerna genom att samla dessa i en förordning. Förslaget innebär även att lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen, kompletteras med elva nya paragrafer. Ändringar föreslås även i miljöbalken, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor samt i miljötillsynsförordningen (2011:13). Av direktivet följer en höjning av ambitionsnivån gällande tillsynsbesök. Förslaget innebär därmed en ökning av antalet tillsynsbesök. För företag på den högre kravnivån innebär det en fördubbling av antalet tillsynsbesök. Vidare innebär förslaget att företagens handlingsprogram ska innehålla uppgifter om verksamhetens säkerhetsledningssystem samt en redogörelse för det samråd som ska krävas enligt nya bestämmelser i Sevesolagen.

Yttrande över Försvarsdepartementets betänkande Skydd för geografisk information (SOU 2013:51)

Utredningen föreslår att den nuvarande regleringen i lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Förslaget innebär inte någon förändring i fråga om vad som avses med begreppet, utan avsikten är att uppnå en mer enhetlig och modern begreppsbildning. Bl.a. föreslås att sjömätning i ringa omfattning undantas från tillståndskravet och att det införs en möjlighet för tillståndsgivande myndighet att i föreskrift meddela undantag från kravet på tillstånd för sjömätning i andra fall. Vidare föreslås att samma geografiska områden som är undantagna från kravet på tillstånd för sjömätning införs även beträffande spridning av geografisk information. Sådan geografisk information som inhämtats på annat sätt än från luftfartyg ska inte längre vara tillståndspliktig och vidare ska de tillståndsgivande myndigheterna kunna meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för sammanställningar som avser vissa geografiska områden eller för information som är utformad på ett sådant sätt att den inte kan anses medföra skada för totalförsvaret om de sprids. Därutöver föreslås att nuvarande bestämmelse om krav på tillstånd för inrättande av databas för lagring av geografisk information samt de bestämmelser som hör samman med detta tillståndskrav avskaffas.

Promemoria om ändrade gränsmängder för tunga eldningsoljor enligt Seveso-regelverket

Promemorian innehåller förslag om att ändra del 1 i bilagan till förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen) och avsnitt 1 i avdelningen 4 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Ändringen består i att tunga eldningsoljor läggs till som ny punkt under rubriken ”Petroleumprodukter:” i del 1 i bilagan till Sevesoförordningen och i avsnitt 1 i avdelning 4 i bilagan till FMH.  Anledningen till att Försvarsdepartementet föreslår ändringen är den 4 juli 2012 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (Seveso III-direktivet). Det nya direktivet ersätter Seveso II-direktivet.

Det är artikel 30 i Seveso III-direktivet som stipulerar att ”d, tung eldningsolja” läggs till under rubriken ”Petroleumprodukter:” i del 1 i bilaga 1 till Seveso II-direktivet. En sådan ändring skulle få effekten att gränsmängden för lägre och högre kravnivå fastställs till 2 500 ton respektive 25 000 ton. Nuvarande gränsmängder är 100 respektive 200 ton alternativt 200 respektive 500 ton, beroende på vilken klassificering den specifika oljan har. Anledningen till att tung eldningsolja ska klassificeras annorlunda än tidigare är att oljorna inte anses vara så miljöfarliga som det tidigare bedömts och att det enligt förslagsställaren vore inkonsekvent att reglera tunga eldningsoljor strängare än övriga petroleumprodukter.

De olika kravnivåerna används för att avgöra i vilken utsträckning Sevesoregelverken, d.v.s. i första hand lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesoförordningen och FMH, är tillämpliga på en verksamhet som hanterar tung eldningsolja. Konsekvensen av att gränsmängderna höjs är att det krävs att det i en verksamhet hanteras oljor i större omfattning för att regelverket ska tillämpas.

Försvarsdepartementets departementsskrivelse angående kompletterande bestämmelser till EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39)

Såvitt kan bedömas är förslaget i allt väsentligt en direkt följd av en EU-förordning som i sin tur är direkt tillämplig i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.

Yttrande över betänkandet En översyn inom Sevesoområdet – förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

I remissen föreslås ändring i miljöbalken, lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, miljötillsynsförordningen (2011:13) samt ny förordning (20xx:xxx) om avgifter för tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Reglering om Sevesoverksamheter har sin grund i Seveso II direktivet (98/82/EG) som upphör att gälla från och med den 1 juni 2015 och i förslagsarbetet har även beaktande tagits till Seveso III direktivet (2012/18/EU) som trädde i kraft den 13 augusti 2012.

Syftet med förslaget är att göra lagstiftningen mer effektiv, ändamålsenlig och överblickbar. Sevesolagstiftningen tillämpas på sådana verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer i en viss angiven mängd. Enligt nuvarande ordning är tillsynen av Sevesoverksamheter på högre nivå anslagsfinansierad. Genom förslaget införs Sevesotillsynsavgifter för samtliga Sevesoverksamheter. Vidare föreslås att även tillståndspliktiga C- och s.k. U-verksamheter på högre kravnivå ska bli avgiftsskyldiga utifrån förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De tillkommande avgifterna anges vara i linje med den internationellt vedertagna miljörättsliga principen att förorenaren ska betala de kostnader som denne orsaker – Polluter Pays Principle.  

Försvarsdepartementets promemoria med förslag till ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Promemoria med förslag till ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Remissvar avseende Förslag till ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Alla nyheter