Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över EU:s cyberhetssäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Cybersäkerhetsutredningen föreslår kompletterande nationella bestämmelser till förordning (EU) 2019/881 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (cybersäkerhetsakten) i en ny lag och förordning. Försvarets materielverk (FMV) föreslås utses till nationell myndighet och tillsynsmyndighet för cybersäkerhetscertifiering och det nationella certifieringsorganet vid myndigheten, CSEC, föreslås som ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse. FMV ska fullgöra de uppgifter... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eus-cyberhetssakerhetsakt-kompletterande-nationella-bestammelser-om-cybersakerhetscertifiering-sou-202058/

Yttrande över Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

I remissen ingår förslag till lag om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret och förslag till ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Vidare ingår ett alternativt förslag till ändring i kommunallagen (2017:725). Det ingår... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forbattrat-skydd-for-totalforsvaret-sou-201934/

Yttrande över betänkandet Genomförandet av Seveso III-direktivet (SOU 2014:17)

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till hur svensk rätt ska genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU, det s.k. Seveso III-direktivet. De huvudsakliga förändringarna i förhållande till det tidigare direktivet gäller dels dess anpassning till EU:s förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, den s.k. CLP-förordningen, dels de ändringar som gjorts för... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-genomforandet-av-seveso-iii-direktivet-sou-201417/

Alla nyheter