Promemorian Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Sammantagen bedömning Regelrådet har fått möjlighet att svara på förslaget En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50). Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag utifrån de krav som ställs i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Men eftersom utredningen inte genomfört en konsekvensutredning utifrån dessa... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-en-modell-for-svensk-forsorjningsberedskap-sou-202350/

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över EU:s cyberhetssäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Cybersäkerhetsutredningen föreslår kompletterande nationella bestämmelser till förordning (EU) 2019/881 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (cybersäkerhetsakten) i en ny lag och förordning. Försvarets materielverk (FMV) föreslås utses till nationell myndighet och tillsynsmyndighet för cybersäkerhetscertifiering och det nationella certifieringsorganet vid myndigheten, CSEC, föreslås som ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse. FMV ska fullgöra de uppgifter... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eus-cyberhetssakerhetsakt-kompletterande-nationella-bestammelser-om-cybersakerhetscertifiering-sou-202058/

Alla nyheter