Framställan från Transportstyrelsen om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/6110/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.