Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/07263/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsenligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.