Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/02298/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget följer i allt väsentligt direkt av en EU-förordning. Såvitt kan bedömas medför förslaget i övrigt inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.