Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276) och i vägtrafikförordningen

Rubricerat ärende, diarienummer N2017/03809/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.