Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2015/05400/L4, har remitterats till Regelrådet.

Förslagets effekter för berörda företag kan i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet förutsätter att kommande förslag till förordning och föreskrifter på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.