Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

Rubricerade ärende, diarienummer A2016/01548/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.