Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2020/04028, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.