Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2018/01146/L3, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.