Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/06592, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.