Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar

Rubricerat ärende, diarienummer 2075-18, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

fiskefartyg