Havs- och vattenmyndighetens remiss avseende förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.