Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2017/03315/S2, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.