Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.