Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/03997/L4, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.