Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/05545, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.