Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/06276/RL1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.