Jordbruksdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Jordbruksdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2010/3605, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.