Jordbruksverkets föreskrifter (2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.