Jordbruksverkets föreskrifter om intagning av växtsorter i sortlistan

Rubricerade ärende, diarienummer 3.6.16-4845/16, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

växtsorter