Jordbruksverkets föreskrifter om om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom hälso- och sjukvård samt föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (tilläggsremiss

Rubricerade ärende, era diarienummer 5.6.16-4247/15 och 5.6.16-4248/15, har remitterats till Regelrådet.

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 10 juni 2015 (vårt diarienummer RR 2015-000153). Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att tilläggsförslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.