Jordbruksverkets föreskrifter om slakteriers rapportering avseende slaktade djur

Rubricerade ärende, diarienummer 6.2.16-5238/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

slaktade djur