Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:79) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.16-12113/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 5 september 2018 med angiven svarstid den 12 september 2018 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.